CATHERINE แคทเธอรีนกาแฟ 2 แพ็ค (แพ็ค 10 ซอง) + แก้วแคทเธอรีน

เปรียบเทียบ
645.00 ฿ 419.00 ฿
กาแฟ 2 แพ็ค(แพ็ค10ซอง) + แก้วแคทเธอรีน

กาแฟเปลี่ยนไซส์
- ลดความอยาก
- บล็อคไขมัน
- สร้างหุ่นรีน(ลีน)

ลด
- ลดความอยากด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรธรรมชาติ

บล็อค
- บล็อคไขมันด้วยสารสกัดถั่วขาว

สร้าง
- สร้างหุ่นลีน ด้วยแอลคานิทิน (ช่วยเรื่องเผาผลาญ)

Estimated Shipping Widget will be displayed here! (with custom color)